КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

  П О С Т А Н О В А 
  від 14 лютого 2001 р. N 150 
  Київ 

  Про затвердження Порядку видачі органами державного 
  пожежного нагляду дозволу на початок роботи 
  підприємств та оренду приміщень 


 

  { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
  N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003
  N 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006
  N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007
  N 803 ( 803-2008-п ) від 10.09.2008 }
 

  Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

  1. Затвердити Порядок видачі органами державного пожежного
нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
(додається).

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам
виконавчої влади забезпечити додержання вимог Порядку видачі
органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень.
 

  Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

  Інд. 29
 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 14 лютого 2001 р. N 150

  ПОРЯДОК
  видачі органами державного пожежного нагляду
  дозволу на початок роботи підприємств
  та оренду приміщень
 

  1. Цей Порядок регулює видачу та анулювання органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи
новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і
реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів,
впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків
нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та
продукції, оренду будь-яких приміщень (далі - дозвіл). { Абзац
перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

  Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи,
організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) та
громадян.

  1-1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

  вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень
виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем
вибухопожежної небезпеки належить згідно з НАПБ Б.03.002-2007 до
категорії "А" та "Б";

  об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих
дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів,
закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із
стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму,
будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів,
санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші
аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим
перебуванням у них від 50 та більше осіб;

  пожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з приміщеннями виробничого,
складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної
небезпеки належить згідно з НАПБ Б.03.002-2007 до категорії "В.".
{ Пункт 1-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }
{ Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 17
( 17-2006-п ) від 11.01.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 803 ( 803-2008-п ) від 10.09.2008 }

  2. Дозвіл видається центральним, територіальним та місцевим
органом державного пожежного нагляду безоплатно.

  Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл
на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств,
введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих
виробничих, житлових та інших об'єктів, перелік яких визначається
Головним державним інспектором України з пожежного нагляду. В
окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора
України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати
територіальний орган державного пожежного нагляду Автономної
Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя. { Абзац другий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

  Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, на початок
роботи яких дозволи видаються територіальними та місцевими
органами державного пожежного нагляду, визначаються відповідно
головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної
Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

  Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевих
засобах масової інформації.

  3. Для одержання дозволу власник (орендар) подає до
відповідного органу державного пожежного нагляду заяву за формою
згідно з додатком 1, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного
стану підприємства, об'єкта чи приміщення, завірену в
установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію
договору оренди. { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

  Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені
документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що
затверджується МНС. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 )

  4. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється
за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану
підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом
державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною)
особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки
(експертизи).

  5. Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих
днів з дня надходження зазначених у пункті 3 цього Порядку
документів приймає рішення про видачу дозволу за формою згідно з
додатком 2 або про відмову у його видачі у разі виявлення фактів
порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення
пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія
обгрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається
заявникові або адміністраторові (у разі надходження від нього
документів).
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

  6. Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил
пожежної безпеки.

  У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки
(крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) дозвіл видається за
умови подання суб'єктом господарської діяльності:

  договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період
до усунення порушень правил пожежної безпеки;

  плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними
термінами виконання.
{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 856 ( 856-2007-п ) від
22.06.2007 }

  7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у
видачі дозволу або його анулювання до вищестоящого органу
державного пожежного нагляду або арбітражного суду (суду).
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

  8. За початок роботи новоствореного підприємства, введення в
експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових, та
інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у
виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів,
устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу
органу державного пожежного нагляду, акта державної комісії з
прийняття в експлуатацію об'єкта, декларації відповідності об'єкта
(об'єктів) вимогам пожежної безпеки або у разі подання зазначеної
декларації з недостовірною інформацією власник (орендар) несе
відповідальність згідно із законодавством.
{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

  9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи
внаслідок обгрунтованої відмови у видачі дозволу або його
анулювання, органи державного пожежного нагляду відповідальності
не несуть.
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

  10. Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є
однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом
Держнаглядохоронпраці.

  11. Дозвіл не оформлюється:

  у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною
комісією, утвореною в установленому порядку;

  на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо
вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленому
порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду.
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 17 ( 17-2006-п ) від
11.01.2006 )

  11-1. Новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані
в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і
стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об'єктів), або
не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з
масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або
всередині зазначених об'єктів, можуть започатковувати свою
діяльність за декларативним принципом.

  Новостворені підприємства, що належать до категорії
пожежонебезпечних об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність
за декларативним принципом за умови укладення договорів
добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

  Діяльність зазначених підприємств за декларативним принципом
провадиться лише на строк дії таких договорів.

  Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу
державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку
господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

  Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у
спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується
МНС.
{ Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 17
( 17-2006-п ) від 11.01.2006, в редакції Постанови КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

  12. Погодження в установленому порядку з органами державного
пожежного нагляду нормативно-технічної документації на нові
технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів,
устаткування та продукції є одночасно дозволом на їх практичне
впровадження чи передачу у виробництво.

  13. Проведення органами державного пожежного нагляду оцінки
(експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи
приміщення прирівнюється до планової перевірки, яка проводиться
органами державного пожежного нагляду.
{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

  13-1. Якщо в ході перевірки протипожежного стану об'єкта
виявлено факти порушення правил пожежної безпеки, що можуть
призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та
евакуації людей, органом державного пожежного нагляду, який його
видав, здійснюється анулювання дозволу постановою за формою згідно
з додатком 4.
{ Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }
 

  Додаток 1
  до Порядку видачі органами державного
  пожежного нагляду дозволу на початок
  роботи підприємств та оренду приміщень

__________________________________________________________________
  (найменування органу державного пожежного нагляду)

  ЗАЯВА
  про видачу дозволу

На _______________________________________________________________
  (зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)

Заявник __________________________________________________________
  (найменування підприємства, організації, установи/
  прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

Місцезнаходження (місце проживання)_______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ______________________________________________

Телефон _____________ Телекс _____________ Телефакс ______________

Обгрунтування готовності до початку роботи підприємства (оренди
приміщення) за правилами пожежної безпеки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються до заяви
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Заявник _____________________ _______________________
  (підпис) (розшифрування)

  МП " ___ " ___________ 200 __ р.
 

  Додаток 2
  до Порядку

  Державний Герб України

 _________________________________________________________________
  (найменування органу державного пожежного нагляду,

 _________________________________________________________________
  який видав дозвіл)

  ДОЗВІЛ N

 на ______________________________________________________________
  (зазначається згідно з пунктом 1 Порядку видачі органами
  державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи
  підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою
  Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150)

 _________________________________________________________________
  (найменування підприємства, організації, установи / прізвище,
  ім'я та по батькові громадянина; код згідно з ЄДРПОУ)

 за адресою ______________________________________________________

 з ____ ____________ 200 _ р.

 Умови дії дозволу _______________________________________________
  (дотримання правил пожежної безпеки, у разі виявлення фактів

__________________________________________________________________
  порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5
  цього Порядку) - укладення договору страхування цивільної

__________________________________________________________________
  відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
  наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил

__________________________________________________________________
  пожежної безпеки та виконання запланованих заходів
  щодо усунення таких порушень)

 Дозвіл видано ___ _________________200_ р.

 Керівник органу державного
 пожежного нагляду _____________ __________________________
  (підпис) (ініціали та прізвище)

  ____ _______________200_ р.
 М.П.

{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 856 ( 856-2007-п ) від
22.06.2007 }
 

  Додаток 3
  до Порядку

  ДЕКЛАРАЦІЯ
  відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
  законодавства з питань пожежної безпеки

  ____________________________________________________________
  (повне найменування об'єкта)

  Місцезнаходження об'єкта_____________________________________

  Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта
господарської діяльності _________________________________________

  Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податку __________________________

  Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові)

  Телефон ____________ Телекс ___________ Телефакс ____________

  Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися),
а також виробів, що виготовляються _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

  Характеристика об'єкта ______________________________________
  (конструктивні елементи будівлі,
__________________________________________________________________
  загальна площа, поверховість, наявність підвальних та горищних
__________________________________________________________________
  приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова
__________________________________________________________________
  кількість робочих місць)
__________________________________________________________________

  Наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої
шкоди ____________________________________________________________
  (найменування страхової компанії, строк дії страхового
__________________________________________________________________
  полісу, номер і дата видачі)
 

  Відповідність об'єкта, що декларується,
  вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

  Загальні положення __________________________________________
  (відповідальність за забезпечення пожежної
__________________________________________________________________
  безпеки на об'єкті, наявність наказів, інструкцій, планів
__________________________________________________________________
  евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної
__________________________________________________________________
  комісії, проведення навчань та інструктажу з питань
__________________________________________________________________
  пожежної безпеки тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

  Загальні вимоги пожежної безпеки до територій _______________
  (наявність на
__________________________________________________________________
 території проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів,
__________________________________________________________________
  відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  Утримання будівель, приміщень та споруд _____________________
__________________________________________________________________
 (наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння
__________________________________________________________________
та сигналізації, протипожежного водопостачання, первинних засобів
__________________________________________________________________
 пожежогасіння, вогнезахисної обробки конструкцій, протипожежних
__________________________________________________________________
перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних приладів,
__________________________________________________________________
 систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

Керівник (власник) __________ ________________________
суб'єкта господарської (підпис) (ініціали та прізвище)
діяльності

" ___ " _________________ 200 _ р.

  М.П.

{ Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 17
( 17-2006-п ) від 11.01.2006 }
 

  Додаток 4
  до Порядку

  Державний Герб України
 

  Міністерство України з питань надзвичайних
  ситуацій та у справах захисту населення від
  наслідків Чорнобильської катастрофи

  Державний пожежний нагляд

  ПОСТАНОВА N________
  про анулювання дозволу на початок роботи
  підприємств та оренду приміщень
 

 ____ ___________200__р. м.______________

 Я,______________________________________________________________,
  (посада, найменування органу державного пожежного нагляду,
  прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)

 розглянувши матеріали щодо протипожежного стану та виконання умов
 дії дозволу на початок роботи ___________________________________
  (найменування підприємства, об'єкта

 ________________________________________________________________,
  чи приміщення, його місцезнаходження)

  У С Т А Н О В И В:

 ________________________________________________________________,
  (факти порушення правил пожежної безпеки чи невиконання умов

 _________________________________________________________________
  дії дозволу, що є підставою для його анулювання)

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

  Керуючись статтею 10 Закону України "Про пожежну безпеку" і
пунктом 5 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду
дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого
2001 р. N 150,

  П О С Т А Н О В И В:

 1. Анулювати дозвіл на початок роботи____________________________
  (найменування підприємства, об'єкта

 _________________________________________________________________
  чи приміщення, його місцезнаходження)

 від __________________ 200_ р. N________

  2. Ця постанова може бути оскаржена в п'ятиденний строк з дня
її вручення до вищого за статусом органу державного пожежного
нагляду (посадової особи) або суду.
 

 Керівник органу державного
 пожежного нагляду ______________ ______________________
  (підпис) (ініціали та прізвище)
 М.П.

 Постанову одержав ______________ ______________________
  (підпис) (ініціали та прізвище)

  ___ ___________ 200_ р.